ApexChopper LITE 3.4.0

Tha ting goes chop chop chop.