ApexChopper LITE 3.4.2

Tha ting goes chop chop chop.